Ir. H. van der Kaa - Heere van der Schaar
Op het gebied van de Volkshuisvesting hebben zij samen veel bereikt.
Samenwerking en groot onderling respect voor elkaars prestaties:
Plan Van der Schaar - 6.000 woningenplan - Plan West
en de financiering van dit uitzonderlijk grote plan.

Ir. H. van der Kaa: decennia lang een van de belangrijkste ontwerpers van het volkshuisvestingsbeleid.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Navolgend één van de vele briefwisselingen tussen Heere van der Schaar en ir. H. van der Kaa.
Het betreft hier de voortgang van Plan Van der Schaar - 6.000 Woningenplan - Plan West.


Merk op:
1. datum: 9 februari 1923
2. Heere van der Schaar: Jan Willem Brouwersplein 15, Amsterdam - apart telefoonnummer 's avonds
3. ir. H. van der Kaa - Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid: Ten Hovestraat 49, 's-Gravenhage
4. de brief betreft de stand der werkzaamheden Plan Van der Schaar-6.000 Woningenplan - Plan-West
5. Blok 1 = 1e blok Van Spilbergenstraat (linker kant)
6. Blok 6 = blok hoek Hoofdweg-Postjesweg (linker kant)
7. Blok 9 = blok hoek Hoofdweg-Postjesweg (rechter kant)
8. Blok 10 = blok Hoofdweg-Davisstraat-Huidsonstraat-Postjesweg
9. de lopende onderhandelingen voor een Gemeentelijke Garantie Hypotheek nog niet afgerond
10. één der bestelde torenkranen uit Duitsland is aangekomen

De 'bloknummering' loopt door tot 34:
echter de blokken 33 en 34 langs het latere Erasmuspark zijn oorspronkelijk wel gepland doch uiteindelijk niet uitgevoerd.
Blok 32 = het laatst uitgevoerde blok en ligt evenwijdig aan de Jan van Galenstraat.

Eén van de vele briefwisselingen tussen Heere van der Schaar (N.V. Exploitatie Maatschappij Amsterdam-West) en ir. H. van der Kaa.
Het betreft hier een in kleur bijgewerkte situatie van het 6000 woningenplan (Plan Van der Schaar).


Merk op:
1. datum: 8 oktober 1924
2. Heere van der Schaar: N.V. Exploitatie Maatschappij Amsterdam-West. J.W. Brouwersplein 15, Amsterdam
3. ir. H. van der Kaa - Hoofdinspecteur Volkshuisvesting: Ten Hovestraat 49, 's-Gravenhage
4. Blokken 33 en 34 langs het latere Erasmuspark zijn vervallen
5. Blok 27 = blok Vespuccistraat (rechterkant)
6. Blok 29 = blok Vespuccistraat-Shackletonstraat-James Cookstraat-Jan Mayenstraat
7. Blok 30 = blok James Cookstraat-Shackletonstraat-Torrestraat-Jan Mayenstraat
8. Blok 31 = blok Torrestraat - Shackletonstraat-Mercatorstraat-Jan Mayenstraat
9. Blok 32 = blok Vespuccistraat-Jan van Galenstraat-Mercatorstraat-Shackletonstraat
10. Ondertekening - Handtekening H. van der Schaar


Stand van zaken september 1924 betreffende het 6.000 woningenplan (Amsterdam-West) van Heere van der Schaar.
Het betreft hier een deel van een bouwverslag ondertekend door Heere van der Schaar gericht aan ir. H. van der Kaa (hoofdinspecteur Volksgezondheid afdeling Volkshuisvesting, 's Gravenhage). Meestal werd mede op basis van dit soort verslagen de toegekende premie feitelijk uitgekeerd (Staatscourant).

Merk op:
April-September 1924: binnen twee jaar na aanvang van het Groote Plan van Van der Schaar wordt er gewerkt aan, dan wel is gereed voor bewoning:
2.514 woningen - 106 winkels/winkelhuizen en 1 café-restaurant.
Een voor die tijd (zelfs voor de huidige tijd..) onvoorstelbare -niet eerder vertoonde- bouwproductie van kwalitatief goede woningen. Tot ver buiten Nederland komen regeringsfunctionarissen en architecten kijken wat en op welke wijze dit alles tot stand wordt gebracht binnen een tijdspanne van twee jaar. Onderdeel van een voortreffelijke samenwerking tussen Van der Schaar en Van der Kaa. Daarover later meer. 

Bouwstakingen 6.000 Woningenplan van Heere van der Schaar - Van der Schaar brengt hierover verslag uit aan Van der Kaa welke zelf weer in directe verbinding staat met de Minister. Plan Van der Schaar is een landelijk en groots project waar veel hooggeplaatsten zich sterk voor hebben gemaakt. Gestelde doelen moeten worden gehaald om rampspoed te voorkomen. Van der Schaar vraagt een onderhoud aan met Van der Kaa alvorens verdere stappen tegen de honderden stakers te nemen.

Merk op:
Afzender 'NV Beton Woningbouw-Maatschappij Systeem Van Der Schaar' met als enig aandeelhouder Heere van der Schaar;
Van der Schaar heeft het over zijn uitgestoken hand die is geweigerd door de stakers en stelt dat er nu een scherpe principiële behandeling dreigt e.e.a. door Van der Schaar onderbouwd met mogelijk toekomstige negatieve ontwikkelingen.
Heel verstandig dat Van der Schaar bijna ongemerkt Van der Kaa 'meetrekt' in het conflict om zo tot een oplossing tussen partijen te kunnen komen - die komt er dan ook!

Een scherpe brief van Ir. H. van der Kaa - 12 september 1924, gericht aan een kritische stem aangaande de Beton-Systeembouw van Van der Schaar

Bovenstaande tekst spreekt voor zich - Van der Kaa neemt het op voor Van der Schaar en wenst geen enkele kritiek te horen/zien m.b.t. het door Van der Schaar geleverde werk. Zie verder het boek ; Leven en Werken' van Heere van der Schaar waaraan wordt gewerkt.

Heere van der Schaar - ir. H. van der Kaa - Staatstoezicht op Volksgezondheid - De Minister - Het Kabinet. 

Zoals eerder opgemerkt De Minister (Aalberse) en daarmee het kabinet (Ruys de Beerenbrouck-II) worden telkens over de voortgang van het project '6.000-Woningenplan' van Heere van der Schaar door ir. H. van der Kaa geïnformeerd.

Merk op: 'De Heer v.d. Schaar zal ten spoedigste uitsluitsel geven of ook deze 2000 woningen met f.600,- worden gebouwd. Hij geeft een bouwprogram van alle 6000, dus thans definitief aanvang, vordering en voltooiing naar zijn oordeel.'.
Welk een verantwoordelijkheid wordt hier van Van der Schaar gevraagd, en welk een vertrouwen hebben Van der Kaa, de Minister en het kabinet in Heere van der Schaar!
Heel bijzonder: Van der Schaar stond erom bekend, te staan voor wat hij toezegt.  

Een voorbeeld van een goede -directe- samenwerking op elk nivo: horizontaal en vertikaal, vanuit de funderingsput tot aan de Minister/Het Kabinet.

Inderdaad: Heere van der Schaar ook een formidabel organisator.

In het boek waaraan wordt gewerkt, zal aan dit alles veel meer aandacht worden besteed.

Heere van der Schaar: Groote Plan Van Der Schaar - 6000 Woningenplan - Plan West te Amsterdam West

Bouw J. Evertsenstraat eo - treinen voor de aanvoer van bouwmaterialen